Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vJnder alle de middelen, welken voorgeflagen of in het werk gefteld zyn, om de armoede te vermin, deren, en het Armbeftuur te gemoet te komen,is 'er mogelyk geen eenvouwdiger, noch gemaklyker om te onderzoeken en ter toetfe te brengen, dan de toebereiding van goedkoope Spyzen.

Wanneer deeze Spyzen zyn faamgefteld uit alonl bekende levensmiddelen, waartegen nooiteènigvooroordeel is bekend geweest, eh de goede koop alleen-' lyk het gevolg is eener yferbétèrde toébereidiiig, zo fchiet 'er niet de minfte zwaarigheid over, om dergelyke proeven te neemen.

Onwaarfchynlyk mag het voorkomen, dat zodanige verbetering nu pas uitgevonden zy, maar de óndervinding toont nogthans, gelyk by de meeste uitvindingen het geval is geweest, dat 'er eene veel onkostbaarder toebereiding van vöedfaame Spyzen mogelyk is, datï men, althans over het algemeen, geweeten of gebeezigd heeft.

Geduurende verfcheiden jaaren, heeft men in Beleren, en vervolgens te Hamburg, van waar het ziclr reeds verder uitgebreid heeft, niet alleen de Armen' in Godshuizen veel beter koop gèfpyst, maar ook aan defchamele gemeente recepten van goedkoope Spyzen öpgegeven.-

A è t)ë

Sluiten