Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30

De hoofdzaak in deezen hefbaar in eene natuur» kundige ontdekking van de kragt, welke, door een lang en zagt kooken, uit bloot Water getrokken wordt, ca vooral in meel en meelagtige Moffen overgaat. Zodat by cene behoorlyke toebereiding van garstenmeel, grutten, erweten, en diergelyken meer, twee- of driemaal zo veel voedfel daaruit .wordt gehaald, dan gemecnlyk gefchiedt, en vervolgens de fmaak van deeze voedfaame, maar laffe Spys, op onderfcheidene wyzeu kan aangezet worden metfpek , gezouten vleesch, rookvleesch, haring en diergelyken > f'choon in eene zo geringe hoeveelheid» dat het de onkosten weinig verzwaart, en op eene wyze echter, die de tong prikkelt en de eetlust opwekt.'

Indien het geen, dat jaaren achter één de beste uit» werking in nabuurige landen gehad heeft, ook onder ons uitvoerbaar is, zo mogen wy befluiten, dat ook onder ons de armoede minder, en het Armbeftuur gemaklyker moet worden* Menig een Godshuis, menig arm Huisgezin, met de helft op de dagelykfche kost uittewinnen, is mogelyk uit alle verlegenheid gered, en voorzeker, altoos is deszelfè verlegenheid aanmerkelyk afgenomen.

Wie het derhal ven de moeite waardig keurt, zo nuttige einden te bereiken, offchoon de middelen, in den eerften opflag, al te eenvoudig fchynen, en daardoor minder geloof verwekken mogen, die geeve eene kleinigheid uit, om de volgende Spyzen gereed te doen maaken, op de voorgefchreevene wyze» en beproeve, of hy 'er een zeker aantal monden, in G dshuizen of arme huisgezinnen, mede verzadigen &an. Eene proeve van den aart als deezen zyn ♦ die in het klein gelukt, moet in het groot nog beter gelukken, om redenen, welken iederéén weet.

Sluiten