Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

dat gedeelte van zyne voorflagen, op welk men, in deezen tyd, uit hoofde van de duurte der levensmiddelen , hier te Lande fchynt te vallen j te weeten, het toebereiden eener goedkoope fpys. Op onderfcheiden plaatfen worden 'er intekeningen geopend, en zullen 'er uitdeelingen gefchieden, hetwelk my, inzonderheid, die nu in het derde jaar werkfaam ben, om den aandagt myner medeburgcren op te wekken, en hun het gewigt der fchriften van den Graaf van Rumford onder het oog te brengen, ten uiterfte aangenaam is; maar nu voel ik my ook des te meer gedrongen, om by een gunstig vooruitzigt, eer men zig zeiven, uit een edele drift, voorby geloopen hebbe, te waarfchuwen, dat men de nuttigfte inftelling, om de nyverheid te onderfteunen, onöpzettelyk zoude kunnen verlaagen tot een bloote Bedeeling, en eenen vlek op dezelve brengen, welke aan alle bedeelingen eigen is, en zo kragtig medewerkt, om den braaven nyveren ma'n het uiterfte te doen beproeven, eer hy zig tot een Armbeftuur keert. In ons Land zyn de Godshuizen en Diakonien voldoende, om de Armen, gelyk wy deezen naam verftaan, te onderhouden, als de Beftuurders flegts de nieuwe verbeterde wyzen aanneemen en invoeren; zodat de verdere inftellingen , waar op men zig nu fchynt te willen bevlytigen, een ander, en uitgebreider doel moeten hebben, te weeten, de algemeene nyverheid gaande te houden, duizende Huisgezinnen voor Bedeelingen te bewaaren, 'er veelen mogelyk zelfs van af te trekken, en de verteeringen, over het algemeen, te verminderen. Daartoe is volftrekt noodig, dat de Rumfordfche Soupen aan den nyveren Man, niet uitgedeeld, maar verkogt worden, opdat geen mensch zig verbeelde, < at'er de minfte fchande in fteekt, zyn middagmaal daar te haaien, in de plaats van uit eene andere keuken, en A 3 twee

Sluiten