Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

dien men goeden raad volgen wilde. Nu gevoel ik zeer wel, dat het te veel van myne landgenoten zoude gevergd zyn, dat zy dit jaar eenigen aandagt floegen op eene proeve, die ik van Sen Kum/ordMCh Oventje genomen heb; maar vermits zy twee jaaren na dat ik de eerste Rumfordfche Soep m deeze Stad heb doen gereed maaken, en 'er eene uitvoerige befchryving van gegeven heh

gevallen zyn, vleide ik my, dat zy mogelyk wel over één jaar Oventjes zullen opzatengelyk als het geen ik nu ga befchryven ' Hetzelve heeft de gedaante van eene Kachel, ftaat voor uit ifi de kamer, om ook deeze te ver! warmen, en dient derhalven tot beide de einden van eene Stookplaats, zo dat een arm Huisgezin mets verders zoude behoeven: D

Alle de genomen proeven van Spysbereidinp- zvrt 'er mede gelukt, 'er is allerhande vleesch in ge, braden, even fmakelyk als aan het fpit 'er is vleeschnat tot foep in getrokken, groente in geiloofd, allerlei in gebakken,en de fpyzen behouden 'er in het algemeen meer kragt in en verdrogen en verwaasfcmen niet. Men kan het Oventje derïalven met den tyd in het rykst huisgezin gebruiken ,, als men op fmaaklykhcid , zïndeiykheid en zuinigheid gefteld is; maar ik raade 'het efctér vooreerst opregtelyk af, vérwagtende byna even veel a, keer van deeze nieuwigheid, als ik te vooren van de Soep befpeurd heb, welke heden door twaalf duizend mondon dagelyks genooten wordt in het warmen van het vertrek heeft hot dit voorregt boven een open haard, dat men de Schoorïteen toe houden, en'dus alle tocht envogtigheid welken de gezondheid ze^h van den gemeencn marl' benadeclen, weeren kan. Het verwekt verders een aigcmeenc warmte door het geheele veYfre*. die men anders m het hoekje van den haard alleen vindt, en daar nog maar aan zyn cénc zvdc.' welke verbrandt tenvyl de andere bevriest: Met een woord voordeden van eene Kachel en eenen Oren zvn Hf feïeenigd met die van een open Haard en For-'

nuis,

Sluiten