Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lu-is, en de kosten van ftooken zyrt boven alle denkbeeld gering.

De Leezcr vind hier agter eene plaatverbcelding^ met de noodige ophelderingen , welken ik hem verzoek in ce zien, eer hy verder gaat, op dat wy elkander des te beter verftaan.

Het voornaam bcginfel , waar dc verbeteringen in het ftooken op gebouwd zyn,is de inlluitingvan het vuur binnen muurwerk. Men verbeelde zig ééns op zynen haard, of tekene op zyne tafel, een vierkant j gelyk aan den rooster van dit kacheltje, cn men leggc daar turf en hout op , eenige duimen hoog, zodat het branden kunne onder het trommeltje ; dan zal men een begrip krygen van de geringe hoeveelheid brandftoffen, die'er den geneelen dag in gefleeten worden kan. De reden dat dezelve nogthans toereikt, en het Oventje in ccri ommezien heet wordt-, is dat de warmte ingcflooten is, en wel doorgebakken fteenen, die ze meest al affluiten en naar de trommel persfen, welke, gelyk aüe metaal, ze aantrekt en doorlaat. Vervolgens moet zy wel in de fpys dringen, welke in dc trommel gezet is-, en eindelyk zig in de kamer uitbreiden; gelyk ook die warmte doen zal, welke niet heeft kunnen afgeftuit worden door de Kachel, en uit dezelve naar buiten flaat. In de fchoorfteenpyp komt weinig warmte, om dat zy zeer naauw genomen en door den rook opgevuld is, die de verwarmde lugt geen doorgang toelaat, ja, de rook zelf geeft grootendeels zyne warmte af, aan alle de zyden vah het trommeltje * waar hy tegen aan flaat, en opgehouden wordt"* zo dat hy eenigzincs verkoeld opvliegt. Veel rook zonder vlam te verwekken* raade ik egter niet aan* om dat men oneindig verder komt met een heidér vuur, en derhalven is hout ver boven turf te verkiezen. Er kan op zulk een klein plekje geen genoegzaam turfvuur aangelegd worden, ömdoor te branden, maar alle hout is 'er even goed voor, fpattcn kan het nooit* om.dat de haard beflootert is, té klein kan het niet zyn* alle gedaante is onverfchillig, en men. kan hier.alles gebruiken* dat anders zöikie veriooA 3 refi

Sluiten