Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

ren gaan. Steenkoolen zouden mogelyk al te veel gloed veroorzaaken , en zullen beter dienen voor een Fornuis, gelchikt tot het ftooken van een ketel voor eenige Honderd monden en gebouwd vokens deeze zelfde beginielen. &ens

De tweee lugtgaten, dat is, het aschgat daar de ligt in komt, en de ichoorfteen waar de rook uit ™ ,gn' Zr beide gemakkelyk te fluiten, het eerste met den fteen het tweede met de fchuif. Indien ik my met by de gemeenste en onkostbaarste ftofFen hadt willen bepaalen, zoude 'er voor het aschgat een yzeren deurtje met eene fchuif gekomen zyn, om op de fchuif in de fchoorftecnpyp te (laan De fteen kan egter als een fchuif dienen, om meer of minder lugtmteiaaten, en door middel van de twee fchuiven is men altyd het vuur volkomen meester, om het meer of min te doen branden, of geheel uit teblusfchen, Deeee behandeling verftaande, kan men altyd juist zo veel brandftoffen flyten, zoveel hitte op de Spys brengen, en het vertrek zo warm ftooken, als men goedvindt. Door het geheel toeiluiten der beide fchuiven maakt men den haard toe een doofpot, zonder eenig verlies van brandftof. en kan alles met een zwavelftok oogenbliklyk wederom in volle vlam zetten..

Ter bereiding van de fpyzen tekent de Graaf van Rumford aan, dat het Oventje door warm moet zyn, als men dezelve 'er in zet,-dat de warmte dan mee weinig of geen hout kan aangehouden worden , dat hoe langer tyd men de fpyzen aan eene zagte dog genoegzaame warmte blootftelt, des te fmaakeJyker zy worden, dat. bv het bakken de Ichuiven altyd een weinig moeten open blyven, dat het gebak niet op de onderplaat van het Trommeltje rusten, maar een weinig verheven zyn moet dat men iets des avonds in het warme Oventie zetten en het er 's morgens gaar uit haaien kan; al het welke my by ondervinding ook gebleeken is. In den fteen, die het trommeltic van vooren toefluit, zyn twee fto^mgaaten gemaak , die men open of geflooten houden kan, dog men zet den geneden, fteen. weg , als 'er geen fpys gereed gemaakt

Sluiten