Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

mogens, 't geen God mij gefchonken heeft, tegen het kwaad, dat diergelijke uitdrukkingen zoude kunnen veroorzaaken.

Door deeze gevoelens bezield , zal ik tragten U Mijlords onzen tegenwoordigen toeftand in deszelfs waare gedaante voor te ftcllen. — En zo ik al in ftaat ware , u een gunftiger denkbeeld van dezelve te geeven , dan die zich waarlijk bevindt, zo zou ik zulks echter niet begeeren te doen. Neen , mijn eenige begeerte ftrekt zich alleen daartoe uit, om te maaken, dat men onze toeftand juist zodanig befchouwe als die in de daad is , en ik neem met ernst en ijver de gelegenheid waar, om dezelve in een klaar en volledig gezichtpunt te plaatfen: terwijl ik in de betragting van eenen zo gewigtigen plicht mij onthouden zal van die kleine Bijzonderheden, Berekeningen en Optellingen, die den aandagt flegts, zonder eenig wezenlijk nut, vermoeijen. — Indien men ondertusfchen t\vijffelen mogt aan de nauwkeurigheid mijner Opgaven en Stellingen, zal ik altoos bereid en gereed zijn dezelve te herhaalen, uit te leggen en te verklaaren, en de bewijzen te berde te brengen, op welke dezelve gegrond zijn,

Ik zal dien volgende U Mijlords voorleezen een van die Papieren, welk ik gereed gemaakt en gefchikt had voor de verwagte Debatten van heden. —

Een

Sluiten