Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1° )

deelingen, zelve den prijs des te meer, in plaats van te lijzen, zouden hebben doen daalen.

Ik ga over tot de befchouwing van onze In- en Uitvoer. —

Het geheele montant van onze invoer, bedroeg in 1783 . . ©C 13,325,000 dito in 1795, daar onder begrepen de prijsgemaakte goederen , ten bedrage van

©£ 907,000—<=£ 22,175,000

Ik fta gereedelijk toe, dat de Documenten en Papieren , uit welker inhoud wij de waarde van de in- en uitgevoerde Goederen berekenen, uit derzelver aart, onvolkomen en niet juist zijn, en dat dit wel bijzonder omtrent den uitvoer plaats heeft. Dan in weerwil van die onvolkomenheid, zijn zij des niettegenftaande genoegzaam en voldoende voor mijn tegenwoordig oogmerk van vergelijking, als getrokken en berustende op dezelfde Data, gelijkelijk-toegepast op de verfchillende Tijdftippen, welker vergelijking ik mij voorgefteld hebbe: om niet aan te merken, dat he- te over bekend is, dat de onnauwkeurigheid van deeze Bereekeningen , voor zo verre die eenigzins in aanmerking zou kunnen komen, voornanaentlijk daarin beftaat, dat de opgaave van de hoeveelheid der bijzondere Articulen beneden derzelver weezentlijke waarde gefchied. —

Het

Sluiten