Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i* )

gevolgelijk, welke dan ook de waarde daarvan zijn moge,dezelve maaken geen deel uit van dien uitvoer, die wij hier opgeeven.

Even ongegrond was het voorgeeven, dat de uitvoer van ongemunt Goud en Zilver hier onder begrepen , en van daar die aanmerkelijke vermeerdering gefproten zou zijn.

Zo verre als mij mogelijk geweest is de opgave naauwkeurig na te gaan, en te onderzoeken, durf ik ftellig beweeren, dat die uitvoer beftaan heeft in eene geëvenredigde vermeerdering van alle die Artikels van Produ&en , NLanufactuur en en Buitenlandfche Koopmanfchappen, uit welke onze zdtvoer na buiten 's Lands doorgaans beliaat.

Nog moet ik hier eene aanmerking maaken, dat de reëele waaide van Britfche Manufa&uuren, die uitgevoerd zijn, over het geheel aanmerkelijk meerder is als de waarde, waar op dezelve, in het Rapport van den Infpecteur Generaal, opgegeeven zijn.

Het kan de aandagt van U Lordfchappcn, bij het onderzoek der Papieren, bij deeze geleegenheid op uw tafel gebragt, niet ontfnapt zijn, dat de uitvoer naa Duitsthland in het laacfte Jaar geklommen is, tot de waarde van agt Millioenen. Dit alleen , is een fterk en onwederfpreekelijk bewijs van onzen toeneemenden Handel. Want fchoon het, om redenen, die over

be-

Sluiten