Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 25

gene ick nu in het vleesch leve, dat leve ick door het geloove des Soons Godts, die my lief gehadt heeft, ende hem felven voor my overgegeven heeft.

2. Cor. 5. 15. Christus is voor alle geftorven, op dat de gene die leven, niet meer haer felven en fouden leven, maer dien die voor haer geftorven ende opgeweckt is.

De menfchelyke ziel van Jefus Christus veréénigde zich, na eenige weinige dagen, weder met zyn aan het kruis geftorven ligchaam; en dit is het wat in de geloofsbelydenis , zoals, in het algemeen, in de gefchiedenis van Jefus Christus, aangeduid word, wanneer het heet: Hy.is opgeftaan van den dooden.

De waarheid der opftandinge van Jefus Christus, (waarvan ieder Christen moet overtuigd zyn, dewyl, zonder deeze overtuiging, zyn geloof aan Jefus in 't minftc geene waardy heeft,) grond zich, voornaamelyk, op de geloofwaardige getuigenis der apostelen en een groot aantal van zyne jongeren, die allen in deeze zaak noch bedrogen zouden hebben kunnen worden, noch anderen zouden hebben willen bedriegen , en, byiildien zy dit al gewild hadden, B 5 zulks

JA

Vat heet]nu: Christus is opgaan van den tüOiten V

IVaaröp grond ïich de vvaarïeid der ppïandinge van ChVisïüs ?

Sluiten