Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<

Welke getuigen zyn'er nog meer van de waarheid dei opftandinge van Jefus Christus ?

Wat invloed heeft het geloof aan de opftandinge van Jefus Christus 'in de gerustheid en vreugd van een' Christen?

26 I. AFDEELING.

zulks echter nooit zouden hebben kunnen doen.

1 Cor. 15. 17. Indien Christus niet opgewekt en is, foo is uw geloove te vergeefs.

Hand. Apost. 2. 32. Defen Jefum heeft Godt opgewekt: waer van wy alle getuigen fyn.

1. Joh. r. 3. Het gene wy [dan] gefien ende gehoort hebben, dat verkondigen wy u.

Behalve deeze veelgeldende getuigenisfen der apostelen van de waarheid der opftandinge van Christus, zo getuigen ook nog van deeze opftanding, de fpoedige uitbreiding van de Christelyke leere door de enkele verkondiging derzeive, en de voortduuren-v de gedachtenis daarvan, in de Godsdienftige plegtigheid van den zondag, het paaschfeest, en het heilige nachtmaal.

Het geloof aan de opftandinge van Jefus is den Christen tot zyne volmaakte gerustheid en vreugd noodzaaklyk: want, is Christus waarachtig opgeftaan, zo is Hy ook waarachtig, gelyk Hy altyd had beweerd, Gods Zoon geweest; zo heeft Hy ook, door zynen dood, onze begenadiging en zaligheid uitgewerkt; zo is de magt des doods overwonnen ; en eene toekomende opftanding

Sluiten