Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 27

ding van alle menfchen tot een onfterflyk leven is niet Hechts mogelyk, maar ook gewis.

Rom. I. 4. Die krachtelik bewefen is t& zyn de Sone Godts, na den Geest der heyligmakinge , uit de opftandinge der dooden, [namelick] Jefu Christo onfen Heere.

Rom. 4. 25. Welke overgelevert is om onfe Jonden, ende opgewekt om onje rechtveerdigmakinge.

1. Cor. 15. 22. Want gelyckje alle in Adam fterven, alfoo Jullenje ook in Christo alle levendig gemaeckt worden.

1. Petr. 1. 3. 4. Gelooft zy de Godt ende Vader onjes Heeren Jefu Christi, die na zyne groote barmhertigheyt ons heeft wedergeboren, tot een levende hope, door de opftandinge Jefu Christi uyt den dooden. Tot een onver derflicke, ende onbevlecklicke , ende mverwelcklyke erffenisfe, die in de hemelen bewaert is voor u.

Nadat Christus nog veertig dagen na zyne opftandinge, met zyne apostelen verkeerd had, ten einde hen, (die vervolgens als getuigen dier opftandinge in het openbaar optreeden, en de menfchen ter aanneeminge zyner leere aanfpooren zouden,) zeiven

van

Wat gebeurde 'er met Htm, veertig dagen na zyne opftan. dingey en waarmede bragt Hy dezelvtn door?

Sluiten