Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 h AFDEELING.

allergewist overtuigd zyn: i) dat de Heilige Geest een werklyke, op zichzelf beftaandc, ongefchapen deelgenoot des GodIyken Wezens is, die met den Vader en den Zoon in de naauwfteverbindtenisftaat, en met beiden tot ééne bedoeling werkt; 2) dat dees Heilige Geest de buitcngewoone byftand van alle de van God gezondene leeraaren der menfchen, byzonderlyk m- van Christus en zyne apostelen, in hun gewigtig ampt is geweest, om de rechte kennis van God, en vcrëcring van God, te onderhouden en te bevorderen ; en dat deeze zelfde Heilige Geest ook nog heden, door byzondere daartoe gefchiktc hulpmiddelen, zich de bewerking van den genadigen invloed der Godlyke kracht op de zielen der menfchen , tot hunne verlichting cn verbetering, laat aangelegen liggen.

Matth. 28. 19. Gaet henen, onderwyst alle de volkeren, defelve doopende in den name des Vaders, ende des Soons, ende des Heyligen Geests.

2 Cor. 13. 13. De genade des Heer en Je/u Christi, ende de liefde Godts, ende de gemeynfehap des Heyligen Geests, zy met u allen.

Hand.

Sluiten