Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 35 Hand. Apost. 10. 38. Godt heeft Jefum gefalft met den Heyligen Geest, ende met kragt.

1 Pet. 1. 21. Maer de heylige menfchen Godts van den heyligen Geest gedreven zynde, hebbenfe gefproken.

De buitengewoone byftand, welken dees Heiligen Geest den onmiddelbaaren apostelen van Jefus Christus, ter fpoediger uitbreiding zyner leere, betoonde, beftond niet enkel in de mededeeling van eenige gaven om wonderen te doen , maar ook hierin: dat Hy hunne geheugenis fterkte, hen, in hun onderwys, in alle waarheid leidde, en ook, fomtyds, hen het toekomende openbaarde.

Joh. 14. 26. Maer de trooster de Heylige Geest, welken de Vader fenden fal in mynen name, die fal u alles leer en , ende fal u indachtig maken alles wat ick u gefegt hebbe.

Joh. 16. 13. Maer wanneer die fal gekomen zyn , [namelick] de Geest der waerheyt, hy fal u in alle de waerheyt leyden. Want hy en fal van hem felven niet fprekent maer foo wat hy fal gehoort hebben, fal hy fpreken, ende de toekomende dingen fal hy u verkondigen.

Heb. 2. 4. Godt hoven dien mede getuiC 2 gen-

Waarïn bcrto:id de buitengewoonebyftandvanden Heiligen Geest, by de onmiddelbaare apostelen van Jefus Christus ?

Sluiten