Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarin zal, volgens deleeringe van Jefus , de toekomende gelukzaligheid der vroomen voornaamelyk bellaan ?

Welk lot zal zulke menfchen , die iu dit leven ouverbeteilyk ■ boos w.iren, in liet toekomende leven treffen ?

1 ) { l

(

i

42 I. AFDEELING.

Naar de leeringe van Jefus en zyne apostelen , zal deeze gelukzaligheid voornaameIyk beftaan: in eene volledige bevryding van alles kwaads, in vermeerderende en (leeds toeneemende kennis van het waare sn goede, in eene volmaakter deugdöefening, in eene nader verééniging met Christus, en in eenen vertrouwelyken omgang met goede menfchenzielen en hoogere hemelgeesten.

Het lot der onverbeterlyk-booze menfchen zal van dat der vroom en in dit toekomend leven zeer verfchiüen: deeze onperbetcrlyk- booze menfchen zullen, vervyderd van Jefus, en afgezonderd van alle *oede menfchen en gelukzalige hemelgees:en, in een' toeftand leeven die vooreen' eder van hen, naarmaate van zyne onzelelykheid in dit leven, meer of min elenh'g zal zyn.

Matth. 25. 46. Ende defe fullen gaen 4n h eeuwige pyne: maer de rechtveerdige in lat eeuwige leven.

Joh. 17. 24. Vader, ik wil dat daer ick ien, oock die by my zyn, die gy my gege. >en hebt.

Philipp. 3. 20. ai. Maer onfe wandel fy

in

Sluiten