Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 65

fte zorg zyn; wy mogen echter ook naar de goederen trachten, die tot het geluk van dit leven behooren, en, derhalve,onze tydclyke welvaart uitmaaken. Zodanige goederen zyn: — duurzaamheid onzes levens , in eene hoogst-mogelyke gezondheid des ligchaams; — alles wat tot ons noodig onderhoud, en ter bevordering van onze goede omftandigheden in deeze waereld

verëischt word; een braave naam

by anderen; vrede met alle menfchen ; ——- en byzondere vriendfehaplyke toegenegenheid van hen, die tot het geluk deezes levens ons behulpzaam kunnen worden.

Matth. 6. 33. Soeckt eerst het Coninchryke Gods, ende fyne geregtigheyt. — Vergeleken met Col. 3. 2. Bedenckt de dingen die hoven zyn.

Jefus en zyne apostelen beveelen in deezen opzigte hoofdzaaklyk de vervulling der volgende pligten aan:

Dat wy, zo wel in het genot van datgeen 't welk tot onderhoud van ons leven verëischt word , alsook in het genot der zinnelyke vermaaken, behoedzaam moeten zyn, en dus, vooral, de deugden van maa£ tig-

vens dingen? en welke zyn die?

Wanneer wy onszelven recht beminnen s welke pligten moeten wy dan vlytig betrachten?

Sluiten