Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W* Cis, derhalve : zynen naasten als ziehzelven te beminnen ?

Wie is deeze naaste ?

I

1 ( 3

i

( I \ r

I

Welke zyn de pJigtendernlge- , meene mensch- 1 1 levendheid ,en der liefde tot V zynen naasten, door Jefus en V zyne jongeren aanbevolen ? ft

70 II. AFDEELING.

Zynen naasten als ziehzelven te beminnen, is , derhalve: de waare-welvaart des naasten evenzo aanhoudend trachten te bevorderen als zyne eigen.

Deeze naaste, dien wy, naar 't voorfchrift van God, in de wet van Mofes, ;n ook in de leere van Jefus, verpligt zyn e beminnen, is, algemeen genomen, ieler mensch, zonder onderfcheid, dien wy n zo verre kennen dat wy in zynen toetand deel neemen, en hem diensten bewy;en kunnen. Maar, in 't byzonder, is het >ok ieder mensch, met wien wy in eene laauwer bekendfehap, of betrekking, ftaan, waardoor wynog meer aanleidingen beweegedenen hebben om hem diensten te bewyzen.

Zie Jefus gelykenis van den barmhartien Samaritaan: Luc. 10. 33—35.

. PLIGTEN DER LIEFDE TOT DEN NAASTEN.

De pligten, welken wy, naar het voor:hrift van God, reeds den Jooden gegceen, en, inzonderheid, naar de leere cn aanryzing van Jefus en zyne apostelen, ver* :huldigd zyn onzen naasten te betooncn, ; en

Sluiten