Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 97

II.

VAN DE GODSDIENSTOEFENINGEN, DIE TOT DEN OPENBAAREN GODSDIENST DER CHRISTENEN S EHOOREN.

I. AANHOORING DER OPENBAARE GODSDIENSTIGE VERHANDELINGEN.

Tot den openbaaren Godsdienst, zyn, in de Christelyke kerke, zekere byzondere dagen vastgefteld, op welken de be-: lyders der leere van Jefus, in daartoe gefchikte plaatfen, Tarnen komen, om gemeenfchaplyk zekere oefeningen van aandacht en Godsdienst te verrichten; deeze dagen zyn: de eerfte dag in ieder week, (die ook de dag des Heeren heet,) en de feestdagen, of plegtige dagen, welken ter gedachtenis van gewigtigeGodgewydegebeurtenisfen zyn ingefteld.

De Godsdienstige verhandelingen, die op deeze dagen, door eenen daartoe ver-' ordenden leeraar, tot eene geheele verga-' dering van Christenen worden uitgefpro-;

G ken,

Vat is aan te

nerken, met

)pzigt tot de

lagen , die, in

ie'Chrisrelyke

terke, tot den

ipenbaaren

jod^dienstder

Christenen

t'astgefteld

zynf

ïoe zyn de olenbaareGodslienstige verlandelingen te lefchouvven, n wat nut ■loeit 'er uit 'oort ?

Sluiten