is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener bevatbaarer en vollediger onderwyzing in den godsdienst, dan de Heidelbergsche katechismus behelst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 103

verbinden het van jongs af aan, door het geloof aan Jefus Christus, tot een' braaven, deugdzaamen wandel op te voeden ,) als ook voor de kinderen, welken daardoor eene vroegtydige achting voor de leere van Jefus, eene grooter neiging voor dezelve dan voor eenigen anderen Godsdienst, en tevens het verlangen ingeboezemd word, om niet alleen aan de waarheden dier leere kennis te verkrygen , maar ook naar haare voorfchriften te wandelen.

De doop verpligt, eindelyk, niet alleen de ouderen en doopgetuigen voor de opvoeding van het gedoopte kind, in de vreeze en vermaning des Heeren, volgens de leere van Jefus, zorg te draagen; maar de doop verpligt ook de kinderen, zo ras zy de jaaren van verftand bereikt hebben, zich toe te leggen, op het kennen van den inhouJdeezer leere, dezelve openlyk te belyden , en naar haare wetten te leeven.

1 Petr. 3. 21. De Doop, — niet die een eflegginge is der vuyligheyt des lichaems, maar die een vrage is eener goeder confcientie tot Godt.

Het tweede Godsdienstige gebruik, welk Jefus zelf, kort vóór zynen dood, den beG 4 iy*

Waartoe worden, zowel de ouders endoopgctuigen, als ook de kinderenzelven,doorHen doop verpligt?

Waarin befhat het gebruik van het nachtmaal ?