Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat doet d< Christen, du het nachtmaal overéénkom' ftig het h :vi vanJeïusChriS' tui » geniet ï

Wairëan moe de gemeen fcbaplykc ge' nieting de; nachtmaal!» mei anderen, hen inzonderheid erinneren , er waartoe hen aanfpooren ?

106 III. AFDEELING.

de in de gebeden. — Van huys tot, huys het broot brekende, aten fy — ende prefen Godt,

De Christen, die aan het nachtmaal deel neemt, en, derhalve, van hetzelve nog heden gebruik maakt, belyd daardoor niet alleen openlyk dat hy in Jefus Christus en zyne leere gelooft; maar, hy betuigt ook daarmede, op eene zeer plegtige wyze s, dat hy verpligt is, overéénkomstig dit geloof te leeven, indien hy aan alle weldaaden der verlosüng van Jefus door zynen dood, deel wil hebben.

Terwyl hy, gemeenfchaplyk met andere Christenen, uit alle ftanden, overéénkom, ftig de inftelling van dat gebruik, het nachtmaal geniet, dan erinnert hem dit tevens aan die liefde van God jegens alle menfchen zonder onderfcheid, welke Hy bewezen heeft door zynen Zoon voor allen over te geeven in het lyden en den dood; en deeze erinnering moet hem dan ook aanfpooren om allen, die deeze handeling met hem verrichten, en éénen God en éénen Heiland met hem belyden, gelyke liefde toe te draagen, en te bewyzen.

I Cor. 10. 16. ij. De drinckbeker der dankfegginge , dien wy \_danchfeggende~] zege-

Sluiten