Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C43>

het allerminst gehoord worden, of hij vergat al Wat voor hem was, en hoorde en zag Hechts derwaards, van waar het geluid kwam. — Op die wijze kon hij zeer weinig nut trekken uit

het onderwijs, 't welk hem gegeven werdt.

Zijn vader - hadt dikwils de gewoonte , om hem te vragen naar 'c geen hij geleerd hadt, om langs dien weg hem oplettend te maaken. Hij kreeg altijd een klein prefent, of werdt op eene. andere wijze beloond, wanneer hij blijken gegeven hadt van oplettendheid. Doch dit alles baatte weinig; hij verbeterde daardoor niet. —

Op zekeren tijd hadt de leermeester hem en zijne zuster onderwezen in de vaderlandfche gefchiedenis, en bij die gelegenheid zeer veel verhaald van den braaven Oldenbarneveld , van de voor-, deelen, welke hij aan zijn vaderland onder zijn hew'md wist te verfcharTen, en van zijne ongelukkige Lotgevallen. De vader, die dit gehoord hadt, nam daaruit terftond gelegenheid, om Filip op de proef te Hellen. Hij nam een prent .waarin Oldenbarneveld verbeeld wordt, terwijl die eerwaardige Grijsaard , leunende op zijn üokjen, met waggelende fchreden op het fchavot treedt. Wie van u, zegt de vader, kan mij nu, de gefchiedenis, die hier afgebeeld wordt verhaalen?— deze prent zal zijne beloning zijn.

ft»

Sluiten