Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C76)l

ONGEHOORZAAMHEID BESTRAFT ZICH ZELF

o F

DE VERLOREN DOGTER.

Voelen uwer, lieve kinderen, zullen zeker die fraaie en treffende gefchiedenis van den verloren zoon, welke je sus bij zijne omwandeling op aarde aan zijne discipelen verhaalde gelezen hebben, en kennen. — Misfchien hebben uwe ouders of leermeesters u dezelve verhaald. Indien dezelve u niet mogt bekend zijn, dan verzoek ik U, dat Gij dezelve u wilt laten voorlezen of verhaalen , en leest daarop deeze gefchiedenis van

eene verlorene dogter.

Beide, zo wel de zoon als de dogter, komen daarin met elkander overeen, dat zij hunne ouderen niet wilden gehoorzaamen; en beide werden Zij uit dien hoofde ongelukkig. Hunne braave ouderen a/leen waren het, die hen hielpen, toen zij zagen, dat hunne verdoolde en afgewekene kin. deren opregt berouw hadden'«ver hunnen mis. «lag. — Zoudt gijlieden, lieve kinderen , ooit fo« ongeluk hebben, van uwe ouders door onge-

hoor.

Sluiten