Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 153 )

jongetjenis, zocht op de kaart die ftad, en dezelve gevonden hebbende, wees hij er met den vinger

op.) Regt zo! In dat Glwckfiadt woonde een

koopman , die zeer rijk was. en twee zoonen hadt, waarvan de oudfte Willem, en dejongfte Wheette. Willem was drie, en Karei nog geen twee jaaren oud, toen hun moeder ftierf. Doordien hun vader zeer veel bezigheden hadt, bleef er weinig tijd over, om zelf voor de opvoeding zijner kinderen te zorgen; uit dien hoofde baarde de dood van zijne Echtgenoote hem te meer zorg. —

Eene oude bloedverwandte verzocht hem , dat hij haar die twee kinders ter opvoeding wilde toe • betrouwen, en beloofde.hem den post van moeder over deze kinderen getrouw te zullen waarnemen, en de kinders volkomen naar zijn fmaak optevoe-

den. Na mijn dood, zeide zij, zullen zij oök

dat'weinige ontfangen , (die rijke vrouw fprakzeer befcheiden van haar groot vermogen) 't geen ik zal nalaten. De vader, door dit edelmoedig aanbod getroffen, was zeer gereed om aan dit verzoek tc voldoen, en wilde zich liever voor eenigen tijd van zijne kinderen afzonderen, en hen aan het opzicht ecnerzo braave naastbeftaande overgeven, dan dat hij hen, uit hoofde van zijne menigvuldige bezigheden, aan vreemde handen moest toebetrouwer. Met een woord, Willem en Karei verlieten hun vaK 5

Sluiten