Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ico)

waarop hij weinig hadt laten verzekeren, verongelukten op zee. Nog grooter was zijn verlies, door de fchandelijke bankroeten van twee kooplieden, waarmede hij zeer veel handel gedrceven hadt, en die zeer veel geld aan hem fchuldig waren.—Hier kwam bij, dat zijn Boekhouder, op wien hij zeer veel vertrouwen gefield hadt, hem niet Hechts verliet in een tijdftip, toen hij hem bijzonder van noden had, maar ook een aanzienlijke fomme gelds heimelijk met zich nam. Een van de kinderen vroeg,

wat de reden daarvan geweest was? Hoe dat

kwam ? zeide de grootvader; gij kunt wel begrijpen, dat die perfoon eene zeer geregelde levens, wijze gehouden en zich wel gedragen moet hebben, naardien die koopman hem anders zo veel niet zou toebetrouwd hebben.— Maar zo als het veel al gaat, hij werdt veraafd aan lm fpel, en hadt eenige keeren ongelukkig gefpeeld en veel geld verloren; naardien hij nu niet in ftaat was, om zijne door het fpel gemaakte fchulden van zijn eigen geld te betaalen, hadt hij het gewaagd, om het geld van zijn patroon daartoe te gebruiken, in hope, van eerlang in ftaat te zullen zijn, om het zelve weder te vergoeden. — Dan gelijk het eene kwaad hst andere baart, zo ging het ook hier. In plaats van geregeld zijn werk te doen, dacht hij den gcheelen dag nergends om, dan om het

fncl

Sluiten