Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< I?2 ^

«ad, om hem honderd Rijksdaalders ter hand te treilen. Hij deedt aile moeite, om de naam en woonplaats van zijnen weldoener optefpooren, dan tij den waard was dezelve geheel onbekend, en die koopman, die hem die penningen ter hand Helde,mogt den zeiven niet aan hem ontdekken. Dus was hij buiten de mooglijkhcid ,om hem daar voor tc kunnen bedanken: en juist dit zal het oogmerk geweest zijn , waarom die vreemdeling hem die geld eerst naderhand liet ter baad nellen. Want, kinderen! neemt dit tot eene leering aan: voor weldaadcn, die ons bewezen worden zijn wij al- ' tijd dankbaarheid verfchuldigd, en het is een man van «en zeer laag karakter, die dezen pligt vergeet; — maar een braaf man bewijst nooit weldaadon, om daar voor bedankt te worden, of op dat men zich daarom voor hem zal bukken, en altijd naar zijn zin zal doen, want als dan maakt men, door zij. ne weldaadcn, den ander tot zijn Haaf, en dan is het geen weldoen meer. Maar aan den anderen kant zal een braaf man nooit die genen vergeten, die hem wel gedaan hebben, of hunne weldaaden gering achten, maar dit in zijn gedrag, zonder zich aan laagheden of aan eenige flaaffche onderwerping fchuldig te maaken, altijd zoeken te toonen. Zo ging Let ook met Kanl en zijn vader. Toen zij hunnen weldoener niet in perfoon hun-

' ne

Sluiten