Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8i )

deze landftreek ten minden in den omtrek van zes* tig fchreden, en wij zijn nog wel dertig fchreden van denzelven verwijderd. Die verdorde ftaaken, welke de Vogelaar op gindfche hoogte heeft gefield, beveiligen ons insgelijks. —

Landm. Dat wil ik nog wel gelooven: en nu kan ik omtrent berekenen, waardoor ons dorp tot dus verre bevrijd gebleven is voor het onweder. Wanneer gij in ons dorp geweest zijt, zult gij gezien hebben , dat alle huizen in eene rechte ftraat naast elkander ftaan, en voor elk huis groote Lindeboomen geplaatst zijn. Meermaalen beeft het onweder de lindeboomen getroffen , maar niemand kan zich herinneren , dat ooit eenig huis daardoor befchadigd is.

Leerm. Hoe wenschlijk ware het, bijaldien alle huizen zodanig waren aangelegd.

Landm. Wisten alle flechts, welke nuttigheid daarin ligt opgefloten. -

Leerm. Dat diende toch wel, en vooral, hoedanig men zich bij onweders moet gedragen.

Landm. Wie zou ons dat leeren ?

Leerm, Billijk behoorde dat in de Schooien te gefchieden, en op veele plaatzen gefchiedt het ook „ doch de ondervinding is- hier reeds eene zeer goede leermeesteresfe. Wanneer men, b. v. weet, dat de blikfem zeer ligt de boomen treft, en vooral F de

Sluiten