Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 165 )

„ ware het dan ook, dat de Voorzienigheid u niet „ beftertid hadt, oiri zelf-zodanig Vórst, zodanig „ vader te worden over zo vele duizerden , dan „ zoudt gij nochtans kunnen medewerken, tot het „ geluk van deze alle." — „ Gij hebt mij be „ loofd, (antwoorde Almaitwr) om mij ten leids„ man te zijn 5 en aan "uwe leiding geef ik mij „ geheel over : gij zult zien, of iemand mij over„ treffe in vlijt en ijverige. pooging , om dat. te. ,, worden, 't geen gij met mij bedoelt.'.' * „Daar „ toe zal ik u gelegenheid geven:" — en met een bragt zijn leidsman hem in een zeer groot gebouw, voorzien van een zeer groot plein, en veele kleine wooningen. Hier ontmoette hij verfcheiden jonge lieden van allerleij rang en ouderdom, zich oefenende in onderfcheiden kunsten en wetenfchappen. Hier ontdekte Almanzar al ras de bekwaamheid van den een, en de gebreken.van den ander. — Eenige knaaptti waren bezig zich te oefenen in den werpfpies te werpen , een ijverig maar nog klein knaapje j met zeer veel drift bezield , ftruikelde en viel. Almanzor lachte ; terftond voelde hij , dat de ring hem zeer onzacht den vinger kwetfte, zo dat hij van pijn bijkans gefchreeuwd hadt. De Grijsaard, die bij hem ftondt, ontdekte dit, en zag hem aan; Almanzor erkende zijn misdag, en terftond fnelde hij heen , 'cm den L 3 ge-

Sluiten