Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Alle. Het geweten? — ja bet geweten. — Grootv. Zo is bet — dus behoeven wij ons niet te bekiaagen, dat wij geen ring hebben, gelijk Almanzor. — Intusfchen bragt zijn kidsman hem in de binnenfte gebouwen van dit gefiicht. Dit was het groote Opvoedingshuis van de RoxUaanm. Hier onderrichte hij hem 't geen , waarvan hij nog on« kundig was, en wees hem de nuttigheid der onderfcheiden oefeningen aan. „ Hier in deze ge„ bouwen woonen de klcinfte kweekelingen; deze „ oefenen zich alleen in zodanige fpelen, die het „ lichaam verfterken en leenigen. Daar woonen s, wederom andere, die wat grooter zijn. — Deze ,, oefenen zich reeds op de jagt, en bewaaken „ deze gebouwen en de woning van den Vorst. „ Ginds zijn nog meer bejaarden; zij zijn de op„ zieners der jongere bij hunne fpelen en oefenin. „ gen. Uit deze kiest de Koning zijne lijfwagt, „ wanneer hij genoodzaakt wordt, om tegen bui-

„ tenlandlehe vijanden te velde, te trekken.

„ Deze jongelingen worden ook onderwezen in „ zodanige dingen, die den geest veredelen en be»

„ ichaverw' Eindelijk uit deze jonge mannen,

„ die het binnenfte gedeelte van dit gebouw be« „ woonen, worden door de eerwaardige opzieners „ van dit gefiicht de bekwaamfte mannen uitgeko„ zen en bij den Koning in voorflag gebragt, wanL 4 M neef

Sluiten