Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ninde hebben, Zoud Gy wel ras alle Cabaalen en Omkoopingen, zoo wel als 't barbaarsch presfen der Matroozen, zien verdwynen en eindlyk die geïyke Reprefentatie, daar Gy met rede zoo op aandringt, zonder tegenfpreeken zien in zwang brengen. Volgt, volgt, ó Volken, 't voorbeeld de-* zer edelmoedige Voorftanders van de miskende, vertreede Rechten der Menschheid, maar mistrouw te gelyk de edele drift die U bezielen zal. Verzoekt, vraagt, eischt, maar wacht U't verhevene werk der Reden en der Menschlykheid door eenige misdaad te ontluisteren. Men heeft te veel ondervinding gehad van 't geen eene tot wanhoop gebracht

gefproken worden!) voor zoo verre zulks redelyk en uit' vocrlyk was, hun wezenlyk ter harte ging. Ach laat ons geen Menschenbloed meer vergieten!

Maar den Adel, de Tytels! (wel te verdaan in de Koningryken) .... Wat! zoude om die Beuzelingen eeri eenig droppel bloeds vergooten worden? Snyd ze den toevoer af, maar bevegt ze niet. Honger ze uir. Del zotte vooroordeelen der Onadelyke onderhielden ze in 't leven, ontneem ze dat voedfel voor eeuwig, en geef aari die getytelde en beordende Stervelingen, van Wege dien Tytel, dat Kruis of die Ster, geen zier meer als ieder wel opgevoed Mensch, die zelf beleefd is, van zyn Evenmensch met recht verwagten kan. Binnen zeer weinige Jaaren, zoo men eenigzins op den verderen voortgang der vernietiging onzer vooroordeelen rekenen mag, zal 't gezond Verftand de rest wel doen en eindlyk alle die onderfcheidingen (voor zoo verre ze naamenlyk niet perfoonlyk ver» diend waren) daar ze den Eigenaaren toch niets meer op"brengen kunnen en algemeen gehaat zyn, de eene voor, de andere na, verdwynen. De Vorsten zelf, (daar de voorgaande Eeuw verfcheidene voorbeelden van opgeleverd heeft) zal men welhaast den last van zich onophoud]yk met een anders meest onaangenaame zaaken te moeten bezig houden, voor de hun onbekende vermaaken der GeJykheid en Vriendfcbap zien verwisfelen. Was 'er als dan ergens eene volmaakte of byna volmaakre Regeerings-Vorm, zoude niets meer beletten denzei ven in te voeren.

Sluiten