Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( u )

braehte Natie in ftaat is uit te voeren, om niet na U té luisteren. Tracht dan uw ongeduld meester te blyven. Indien men niet alleen onverwyld tot het houden van een Algemeen Congres (*) maar ook tot eene daadlyke, zeer groote vermindering of bc- ' ter en nuttiger gebruik der Troepes (f) overging ,

behoorde men zicn °°k daar voor eers,ï mede te ver"

ge-

(*) En de Vorsten boe zullen die zich ooit onderling verdaan? Zy zullen zich verdaan om dat ze zich zullen moeten verdaan. Doch neen, laat 'er ons betere gedachten van hebben, zy zullen zich onderliDg verdaan om t verheven Vermaak te genieten van millioenen Men»

schzn genoegen te geeven en gelukkig te maaken.

(t) Eensklaps alle de Legers op een twintigde (en dan bleef 'er nog genoeg van) te brengen, zoude zeker eens Biet min onrechtvaardige als onvoorzichtige Operatie zyn, behalven nog dat men zich dwaaslyk van 't groot voordeel dat men van alle Militairen, die liefst geen Taspoort begeerden, trekken zoude kunnen, berooven zoude.

Indien men zich dan bepaalde om fiegts een klein doch Wl betaald getal Manfchappen, tot zekerheid der publieke Wegen, te onderhouden; indien de Wapenen der overige, \ geheele Land door, (doch by uitfluiting zoo wel der Amptenaaren, te veel van de Regeering afhanglyk, als van 't behoeftigde gedeelte des Volks, te ligt, door gebrek aan doorzicht, verleid en tot gevaarlyke uiterflens kunnende gebracht worden)verdeeld wierden; indien mea op de zelfde wyze met hec Kanon en deszelfs toebehor> ten, zoo men zulks behouden wilde, te werk ging Wat zoude 'er dan toch meer of van den Vorst of van 't Volk te duchten zyn?

Wat de Onder-Officieren en Gemeenen betreft, die liaver blyven als gaan wilden, men zou ze, dunkt my, niet alleen als vooren onderhouden en kleeden, maar zelf meer als de gewoone leening geeven moeten, op voorwaarde, wel te verdaan, van voor den Staat te arbeiden, 't zy dan dat men ze gebruikte tot het maaken van *s Lands Dyken of publieke Wegen, 't zy om nieuwe Vaarten vaa Communicatie te graaven, 't zy om woeste Heiden ea dorre Streeken vruchtbaar r« maaken, 't zy tot eenige an* B 3 --te«

Sluiten