Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S4 )

U de onze? Welaan dan nog eene Stryd, myne Broederen, nog een Monster ten onder gebrachc jjn zie daar ons niet minder gelukkig als vry

I I I.

De Theologie (*). God, de Mensch en de Openbaaring (i).

Niets van 't geen gefchiedt of gefchied is, zoude gebeurd zyn zoo God niet gewild had dat zulks gebeurde of gebeitren zoude kunnen.

Zyn Wil heeft fommige dingen die gebeuren of gebeurd zyn baven 't bereik van de werking der Menfchen en van 't geen wy de Stoffe noemen gefield , deze zaaken moeten of moesten onfeilbaar gebeuren: fommige andere zyn binnen dat bereik geplaatst geworden; deze heeft Hy gewild dat gebeuren en ook niet gebeuren zoude kunnen (2).

Overal, daar wy deze twee foorten van zaaken vermengd vinden, is 't enkel door middel van de befchouwing van 't geen daadlyk en ontwyffelbaar Van God komt dat men tot 't begrip de/ betrekkingen,

Eeuu'igchmreade Vrede, want zoodanig eene Staat van Zaaken hecfc tot hier toe niet beftaan, maar dit weet ik wel, en ach wierde ïzulks de eerfte en grootfte zorg aller Regeeringen! dat ten minften geen Rsgeering op eenige Volkomenheid aanfpraak maaken -zal kunnen , waar in niet, op v/at wyze ook, gezorgd zoude zyn, dat het geen een eenig Burger of Burgeresfe , willende werken, geen een eenig Burger of Burgeresfe, door Ouderdom of Ziekte niet kunnende werken, aan kost, kleederen, inwooning en ook verzorging in den ouden of gabrekkigen dag, ooit pntbreeken konde. Wy zyn alle Broeders! ..

(*) De Theologie of zoogenaamde Godgeleerdheid is de Godsdienst niet. Wel in tegendeel, 't Is 'er de grootfte Vyandin van, de moeder van de Ongodsdienftigheid, vaq de Twyffeling en Geestaryvery.

Sluiten