Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

ongeluk voor ons geweest is3 is dit*, dat men '|f een Geert, een Niets van gemaakt heeit. Ach waar» om heeft men niet liever de meening van dien Kerk» Vader, die onze Zielen afgevallene Engelen dacht: te zyn, behouden en alsGeloofs-Leer onderweezeri en voortgeplant! Zulks had ten minften tegen twee derde van de Geloofs-Artykelen Van den wreeden l den Godslasterenden Athana'sios kunnen opwee* gen : ten minften had dan ons Verftand ergens sp kun* nen hechten. En van wat groot nut zoude zoodanig eene algerheene en van dei* jeugd af aan aangenomens Leer niet geweest zyn? welk eene waardy zoudo deMensch niet in zyne eigene öogen en ieder onzer! by zyn Medemensch niet verkreegen hebben! AHa -van eene Hemelfche Girfprong 3 alle gelyk ; alle Broeders; alle duidlyk, Zoo wel de oirzaak hunner Verval als de middelen ter Herftelling; inziende; de Magtige en Ryke in de Zwakke en Behoeftige eene waarde boven alle Troonen eerbiedigende . ï i Gy zyt getroffen door deze flauwe fchets? Maar* myne Vrienden, wat raakt ons toch nu eene varj ©üds aangenomene of verworpene Stelüilg! laateri wy ons toch in zoo eene gewichtige «aak boven de zwakheid van eene blinde navolging verheffen; laac ons door en voor ons zelf denken* — Ons Lighaam wordt door een Geest bewoond of bezield —• dit is immers zeker, boven alle tegenfpraak. Wy gevoelen dat ze alles ontfangt en behoud; dat deszelfs zuiverfte genietingen onafhanglyk van 't Lighaam zyn; wy zyn verzekerd dat ze onfterflyk is,, dit is dan 't geen eigenlyk dus Eeuwig Ons zelf uitmaakt; daar ons Lighaam fiegts verachtelykè Stof by is 3 daar wy al ons doen en laaten betreklyk op moeten maaken ; dat wy in andere Menfchen eerbiedigen en beminnen moeten als of 'C onze Eeuwige Geest zelf was; en w'iens geringfte vorderingen in volmaaktheid ons gewis ten eenigen dagef bonderd- en duizendvoud van alle rampen en fmarten, die wy kloekmoediglyk gedraagen zullen heb* hem fchaadeloos ftellen zullen; . .

G (4)

Sluiten