Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

C4). En in de daad 't is enkel aan de Zielen dat deze verkreegene kundigheden nuttig zouden kunnen zyn. Wat zoude toch een weinig meer begrip , geheugen enz. tot het groeijen van 't Lighaam en 't onderhoud der Vereeniging kunnen toebrengen? een Plant, een iïmpel gebooren Mensch groeijen zonder dat niet minder weelig. op — de menfchelyke Lighaamen en hoogst waarichynlyk ook onze geheele Planeet (de Aarde, naamenlyk,welken wy bewoonen) beftaan dus niet als voor en ten behoeven van de Menfchelyke Zielen. Wat verheven Voorwerp van Overdenking!

(5) En boe dan met de Dieren ? Wie weet het! Welk een onderfcheid echter tusfchen een Mensch en een Dier! de Spraak, de Kunften, de Weeten-' fchappen, een Ziel in ftaat om des Scheppers groote Werken te bewonderen, Hem zelfs den Onëindigen te beminnen ....

(6) Is dit nietwaar, zyn ook al watwy ons van Gods Wysheid en van onze Reden voorftellen kunnen loutere Harsfenfchimmen!

(7) En die niet volmaakt zouden hebben kunnen hlyven. Zie wat laager in den Text.

(8) De Mensch in zekere opzichten vry moest zulks nogthans in alle opzichten niet zyn. Ontegenfpreeklyk moest zyn Wil, zoo tot behoud zyns levens als om duizend andere redenen, door al wat hem 't beste, 't wenschlykfte fcheen te zyn, onweerflaanlyk weggevoerd worden. Maar werken de Voorwerpen op ons met zoo groot een kragt dat 'er geen oogenblik tot overweeging overblyft om te doen of niet te doen ? gewislyk niet. In 't vermogen nu om van dat oogenblik dit of een ander gebruik te kunnen maaken, koomt my voor onze Vryheid te beftaan. Laat ons hier wederom de Ondervinding raadpleegeru Buiten eenige zeldzaame geval-

Sluiten