Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 35)

yallen j enkele zeer driftige, oogenbliklyle-, b'nïobH ziene daaden, daar men, zoo als in de Toorn $ noch door Reden, noch door Geweeten (op dat oogenblik) tegen gewaarfchouWd Wordt, buiten deze, by God zoo al niet by de Menfchen onftraffelyke gevallen , blyft ons zekerlyk nog altyd één oogehhlik, (men moet hier by oogenblikken tellen) over óm dé daad nog niet te doen, om na die inwendige Stem (van de Reden Of 't Geweeten) teJuisteren die ons toeroept: Houd op, houd op; de fchyn bedriegt Uh Handel niet tegen uwe voormaalige Overtuiging), Doe niet 't geen Gy beflooten had ('t zy op valfche4 JC zy op waare gronden) dat U niet als onvoordeelig, fchaa~ dslyk, verderflyk kon zyn. Wy zyn dan vrye Schep* felen in dat oogenblik, want wy kunnen willen na die Stem luisteren of voortgaan zonder 'er ons aan te ftooren. Was 't ook zoo niet zouden Wy immers door den dwang 't zy van 't Voorwerp *t, zy van 't Geweeten of de Reden, buiten ftaat ge* fteld worden om fiegts één oogenblik in beraad te ftaan. , , ,

Maar zoo dit gebeuren kan in 't eerfte üógenblikjk zal zulks ook gebeuren kunnen in 't tweede en, in alle volgende oogenblikken, in dewelke ons 't doen afgeraaden wordt, tot dat wy eindlyk door 't Vóór*, werp of Wel door 't Geweeten of de Reden weggew iieept worden. Door 't Geweeten (in onderitèllihgdat 'er eene zedelyke daad te dóen of te laaten is) 200 wy 'er lang en onpariydig genoeg na geluisterd hebben, om 'er ons doqr te laaten overtuigen; Doof '1 Voorwerp, by gebrek van niet lang genoeg aan, de infpraak van't Geweeten gehoor gegeeVënj of 'er niet als met weerzin en fiegts haif na geluisterd te hebben, of eindlyk als men deszelfs Vermaand gen in de wind geflaagen heeft, fchoon men zes, doch zonder genoegzaarrie overtuiging van derzelver gewicht, als waar erkende.

-Maar waarom moesten wy door fiegts fiaüWi waarfchouwingen, door fiegts duistere denkbeelden wederhouden Worden ? hadden ze niet klaarder 3

G 2 Vet*

Sluiten