Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( SS)

vertüigender kunnen zyn zonder dat wy daarom blinde Werktuigen waren geworden ? Waarom vooral gebeurt het dat wy ftruikelen met 't gevoel dat wy beter doen zouden van niet te ftruikelen? ■— Waarom ? om dat het klaarder en overtuigen» der maaken van die Denkbeelden Van onze zyde moest komen. Aan ons is 't om ons tegen alle ftruikeling te wapenen, dat is, om ons van zoo veele en Zoo gewichtige Beweegredenen als wy fjegts kunnen verzamelen tegen alle zwakheid te voorzien , die Beweegredenen dikwyls te overdenken en ze ons zoo geheel eigen te maaken dat, 't kwaad. eindlyk haaiende, wy om zoo te zeggen niet meel' in verzoeking kunnen komen, laatfte trap, zoo men 'er eene uitfteekende liefde tot God en den Medemensch by voegt, van de zedelyke volmaaking van de Alenschlyke Ziel.

(g) Of met andere woorden, 't vermogen om de beletfelen die Hy zelf, om deze Verftandelyke en Zedelyke Volmaaking mooglyk te maaken, voortbrengen zoude, te kunnen te boven komen.

(ro) Of in oneindig veel trappen, of eensklaps door 't heiligmaaken van hunnen Wil, zoo als wy naderhand zien zullen*

Cu) Voor 't overige Was die Vereeniging noodzaaklyk uit hoofde van de opvolgende manier van beftaan. Zy was noodzaaklyk zoo als de negende trap aan de tiende, de negen- en- negentigfte aan de honderdfte noodzaaklyk is', en zy moest niet eeuwig duuren om deze trappen mooglyk te maaken. Dé Zielen zouden zich echter, indien ze langer met de Lighaamen vereenigd bleeven, meer volmaaken kunnené — Zonder twyffel, maar zoude Gy de zelfde aanmerking niet hebben kunnen maaken, hoe lang ook zy daar mede vereenigd gebleeven waren, dat niet eeuwig of oneindig lang moest zyn*

Sluiten