Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38 )

derfcheid en zonder oogmerk op een ftapelen zouden,

(icO Het onderfcheid dezer Gewaarwordingen is fpreekend en bewyst nog nader 't geen wy in de 12e $oot aanmerkten;

f17) Zoo wegens derzelver meer of min lange Vereeniging met 't Lighaam' als wegens de menigte en de kragt der Beletfelen.

(iS1) Dit Geluk, fchoon vóórbefchikt, zal dan ter tekening dienen. Maar die zich niet volmaakt zuilenhebben, die Jlimmer geworden zullen zyn? Deze zullen zekerlyk, wat aangaat hunne verftandelyke Vermogens, volmaakter worden, doch geenzins wat aangaat st Geluk. Onbekwaam tot grooter Geluk, zullen ze waarfchynlyk op die hoogte blyven, misfchien nog wel daalen, zonder evenwel van alle Geluk beroofd te zyn, tot dat, in een hunner BeItaans-verwisfelingen beter, bekwaamer tot een trap van grooter Geluk geworden zynde, Gods ^ecAtyaardigheid, dat is te zeggen, Gods Wyshevd na de flitiHe billykheid beloonende of niet beloonende, hun Vrgunne in een volgend gelukkiger Beftaan over te, gaan.

do) De trapwyze voortgang van die algemeene eoo Verftandelyke als Zedelyke Volmaaking, over >t ireheel genomen en geduurende veele Eeuwen, is klaar 'te bemerken, vooral als men denzelyen na den aangroei van de hoeveelheid van verftandelyke en zedeïvke, door veel meer Menfchen erkende enin oettening'gebrachte Waarheid, afmeet.

r->o) Dat is, zich zoodanig van de waarheden der Zedekunde en Godsdienst en de wezenlyke voordeden daar aan gehecht overtuigen dat enz. Deze volmaaking der Wil (oogmerk zoo wel van Ei beftaan als van de Openbaanng) gefchiedt door

Sluiten