Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 41 )

Egyptenaars geknield voor een Slang, voor een ICool, voor een Uijen ... en denk 'er by dat wy. zonder de Openbaaring tegenwoordig nog diergelyk iets doen zouden, Nogthans: waarom gefchiedde die Openbaaring niet vroeger ? Waarom juist aan de Joo4en? Waarom alleen aan hen? Maar zoud Gy de' twee eerfte vraagen ook niet hebben kunnen doen voor wat Tydftip en voor wat Volk ook? en wat de laatfte betreft, moesten niet, zoo wel als alle overige Wezens der Scheppinge, ook de Zielen, (ten minften my komt zulks ?oo vóór) al wat uitkragt van derzelver maakfel door hen gefchieden kon, voortbrengen. Overtollige kragten of minder Gewrochten als met de verleende Vermogens mooglyk was, kan men immers met de Haogfte Wysheid en Almagt niet overeenbrengen? Het geringfte heletfel, een korrel zands, wat meer of minder warmte, droogte of vochtigheid, de min11e verandering in den ftand of helling enz. kunnen 't konftigfte door ons vervaardigde Werktuig verlammen, doen ftil ftaan; maar volg de Natuur in deszelfs voortbrengzels en derzelver onderhouding; in de Groeijing ; in 't geneezen der 'Ziektens en Wonden van 't Menschlyke en Dierlyke Lighaam, hoe wonderlyk weet zv zich in duizenderlei verfchillende gevallen te fchikken, te helpen, te redden , alles wat herstelbaar gemaakt was te herftellen 1 Zoo zullen ook wy en Volksgewyze en ieder in 't byzonder, door 't aanwenden en oefFenen der Vermogens onzer Zielen, in weerwil van alle mooglyke beletfelen, 't gantfche Geflacht langzaamerhand tot dien laatften trap van Volmaaktheid brengen, welken de Schepper voor 't Menschdom by 't berekenen der mooglyke werkingen der individuelle Vermogens bepaald heeft.

(25) Laat ons voortgaan met ons enkel aan de daadzaak, aan 't geen ontegenfpreeklyk waar en ge\eu\d is, te houden.

C 5 CO

Sluiten