Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4*)

(2<5) En dus was 't dat de Ziel , zónder eenige voorgegaane Verandering in deszelfs Oirfpronglyk Maak/el, eindlyk tot de waarachtige kennis van God, dat de waare Wysheid is; tot het navolgen zyner Volmaaktheden, dat de waare Deugd is, tot de Liefde van zyn Groote Weldoener en Medefchepfelen, dat 't waare Geluk uitmaakt, gebracht wierd.

(27) Zie daar de Verdienden yan Christus , zoo wel ten aanzien van God als ten aanzien van ons. Hy was de Eerstgeborene van alle Creatuuren, Hy genoot eene onuitfpreeklyke Zaligheid, Hy verliet die Zaligheid voor ons, ter Liefde van ons, om •dezelve voor ons mooglyk te maaken.

(28) Indien wy nu aan Hem , en aan Hem alr leen, de mooglykheid van 't verkrygen der Hoogste Zaligheid, of van behouden te worden, (zoo als zulks ook, in tegenöverftelling van die voor deze Hoogste Zaligheid verhoren zullen gaan, genoemd wordt) te danken hebben, Hy immers is 't alleen, die 'er ons door eene voorafgaande heiligmaaking vatbaar, bekwaam toe maaken kan; verr krygen wy dan waarlyk geen grooter Weldaad van Hem als 't Leven, als dat Hy onze Schepper ware geweest? verdient Hy dus niet alle onze Dankbaarheid, Liefde en Eerbied ? en is 't dan onmooglyk of ongerymd dat God wille, dat wy Menfchen by deze Gevoelens ook de Aanbidding voegen zullen? Is de Koning van Engeland minder Koning van geheel Groot-Brittanje om dat, met zyne bewilliging, aan zynen Onderkoning in Ierland (dit zy met alle mooglyke Eerbied gezegd) Koninglyke Hulde en Eer beweezen wordt?

(29) Herinner U, dat in verfcheide plaatfen van de H. Schrift van eenen veel glorieryker opvolgen, den of opgevolgde Staat van J. C. zelf gefprooken wordt.

(30)

Sluiten