Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(43)

(30) Mits die Drangredenen, op wat wyze ook^ ter hunner kennisfe gekomen zyn: immers kan 'er voor de Verantwoordlykheid geen andere Grondflag aangenomen worden, als Kennis en Vermogen.

(31) Ik zeg by vergelyking, om dat het niet minder onmooglyk is dat ze geheel rampzalig of zelfs van alle Geluk geheel beroofd zouden zyn, als 'j onmooglyk is dat de Wyze, de Onveranderlyke God toornig worde, zich wreekt op — 't Werk zyner eigene handen. Neen! veel mooglyker zou eene geheele Vernietiging zyn. Gy twyffelt nog. Hoe! zoude dan de volmaakfte Wysheid, die, om aan 't minfte Wormpje een gelukkig beftaan te geeven , met deszelfs oneindige Goedheid fchynt raad gepleegd te hebben, zoo veele Menfchen gefchaapen hebben om ze, al hadden zy zelf de grootfte Sc huid, te doen lyden, eeuwig, onuitfpreeklyk te doen lyden. Maar komt dan de mooglykheid van 't kwaade te kunnen doen niet van' God ? en ware 't dan voor millioenen Menfchen niet veel wenschlyker geweest nooit in die mooglykheid, dat is nooit in wezen geweest te zyn? in 't Niet, ten minften, gevoelden zy geene fmarten, hadden zy geen gevoel altoos.

Gewis nogthans zullen Zy niet beloond worden, die geene belooning verdiend hebben, doch kunnen die Ongelukkigen daarom ooit ophouden Schepfelen, Kinderen van God te zyn? nooit. Zy mogen Eeuwen lang, misfchien voor altoos, van dien allerhoogsten trap van Zaligheid verftoken, jazelfs nog meer of min aan 't Vuur der Driften en 't knaagen hunnes Geweetens blootgefteld blyven, God zal, God kan nooit vergeeten dat Hy ze voor Geluk gefchaapen had. Neen , oneindig minder gelukkig als ze gevoelen dat ze daadlyk hadden kunnen worden, en tevens oneindig gelukkiger als ze «evoelen dat ze verdiend hadden te zyn, zullen ze nogthans van Loftuitingen en Dankzeggingen voor inverdiende Genade, zoo wel als van de vuurigfte ; ■' • " Wen-

Sluiten