Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

Afbeelinc.

Hydroftatica.

ï. Van de drukkende werking der waterdeeïen, onderling, op en tegens elkander.

li. Van de drukking der vloeiftoffen tegens de Bodems en Wanden der vaten, daar ze in bevat zyn.

III. Over de indompeling der vaste lichaamen in vloeiltoffen en van de byzondere zwaartens van verfcheidene ftoffen.

IV. Van de eigenfchappen der Lucht in het algemeen.

V. Van het evenwigt der lucht met andere vloeiftoffen.

VI. Van de beweeging der lucht, en van de weèrftandbieding, welke zy tegens de in haar bewoogene vaste lichaamen uitoefent.

Hydraulica.

f. Van de beweeging en drukking der vloeiftoffen uit ftilftaande vaten of buizen loopende.

II. Over de beweeging des waters uit bewoogene vaten.

III. Van de weerftandbieding en floot of flag des waters.

ÏV. Over de fchommelende beweeging der vloeiftoffen.

V. Van de Machinen of over de Molens, welke door liet water of door den wind gedreeven worden,

VL

Sluiten