Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *4 )

$. Wat in acht genomen moet worden, wanneer een fluis gemaakt wordt.

4. Over de hoedanigheid van Timmer- en Metzelwerk.

5. Over de Sluis-deuren.

6. Eene korte opgaaf en afrekening v»n de voornaamfte en fchoonfte fluis-werken.

VPTICA, P E RS P E C T I VA, CATOPTRICA en DIOPTRICA,

o f

GEZICHTKUNDE, AF - TEKENKUNDE, SPIEGEL-KÜNDE en VERGEZICHTKUNDE.

-L/e zegenvolle voordeden, welke wy door het zintuig des gezichts genieten, zyn zoo groot, zoo menigvuldig, dat wy, met bedaardheid daar aan denkende , met eerbiedige erkentenis, bewondering en liefde wegens da nimmer faalende wysheid van den grooten Maaker moeten aangedaan zyn. — Door het gezicht hebben wy de voordeelen, van nuttig te wezen voor ons zeiven voor het gezin waar toe wy behooren, en voor de Maarfchappy waar van wy leden zyn; het zy wy kennis met kennis vermeerderen,her- of derwaarts waar ons de vriendfchap roept, gaan; Zcëen doorkruien ,

Sluiten