Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44 )

die gebreken zoeken voortekomen en de waare gronden te Jeeren.

Echter zal ik nog iets zeggen over de berrekking van den Koophandel en Zeevaart.

Wanneer wy den Koophandel in zynen aart beichouwen, zyne uitgeftrektheid gadeflaan, en achr geeven op de uitwerkfelen die daar nit hunnen oorfprong hebben; moeten wy dan nier rondelyk bekennen, dat de Koophandel de voornaamfte grondflag en bloei der burgerlyke Maatfchappy is; dat hy de allernauwfte en krachtigfte band, het allernoodzaaklykst middel is, om menfchen van allerleien ftaat en rang, van ondtrfcheicene oorden en gewesten met elkander te vereenigen en aan elkander te verbinden. Maar waar aan is de koophandel zyn vordering, opkomst en bloei verschuldigd V aan niets anders dan aan de Zeevaartkunde; terwyl deez-; laatfte haare uitgeftrektheid en menigvuldige ontdekkingen van den Koophandel en deszelfs ryke beloonitigcn verkreegen heeft. Dus trekken de Koophandel en Zeevaart hunne vruchten onderling de een van de andere, en zyn van elkander onaffcheidlyk: Wie heeft ooit den eenen zonder de andere zien bloeien ? Wie zag ooit de eene te gronde gaan, zonder dat de ond.rgan;? des anderen ook niet volgde? Deeze nauwe band, deeze onaffctvideiyfte vereeniging hebben veele Befhiurders, wier landen aan zee lagen, en welkers inwooners de aangenaame en ryke vruchten van den Koophandel genooten, in vroegere tyden reeds opgemerkt; en daarom in de voornaamlte Plaatfen van hun gebied openbaare Schooien opgericht en Leeraaren aangefteld, om de Kunft der Zeevaart niet alken, maar ook tevens de wiskundige weetenfchappen, waar op de kunlt der Zeevaart rust, te onderwyzen. Van het noodzaaklyke en nuttige hier van overtuigd, hebben Stads beftuurders van Amfterdam federt langen tyd aangefteld een' Lector in de Wis- en Zeevaartkunde. En wie is de

zoo zeer nuttige inrichting Her Kweekfchool aldaar onbekend V Moet nier ieder beminnaar zyis Vaderlands dus zulke poogingen, die tot bevoidenng en welzyn van hetzelve woi>ieu in lier werk geileid, onderflcujien? Daar eik nu zonder twjfd hier van overtuigd

is,

Sluiten