Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,45

AANMERKINGEN en WAARNEMINGEN

tJIT VERSCHE1DE SCHRIJVERS OVER HE* GOUD" EN ZILVER MAKEN.

J^unkel verhaalt in zijn Laborotorium, dat hij een voordbrengfel van het vitriool gemaakt, en eene Tinctuur verkregen heeft, waarmede hij in Dresden 10 mark Zilver in Goud getingeerd heeft. In deszelfs Laboratorium worden ook de verfchillende waarnemingen van david reuther. en sebaldus schwarzer wegens de transmutatie van deze metaalen befchreven.

Insgelijks fchrijft hij in zijn Laborotorium, bladz. 733, van levendige kwik, hoe dezelve in eenen langen zomerdag zo verre gebragt kan worden, dat zij, met Zilver gefmolten, een tamelijke korrel Goud geeft, en hij voegt hier bij: „ het is verwonderlijk, dat, als men hetzelve voor het afdrijven fcheid, er een rood poeder

uit;

Sluiten