Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten geheim houden, openbaart men zelve, ó zotheid ! aan zodanige Vrouw dit exces' Men fchryff haar een briefje; verwittigd haar van dit ongeluk zonder te denken, dat ze dit als loon naar werk zoude rekenen, en hem verfoeijen, dat hy aan die laagheid zich overgaf en aan zulk een misdryfzich fchuldïg maakte' Men verzoekt haar derhalven zig te erbarmen en op de best mogelyke wyze deeze zaak fchielyk af te doen, -eer de dag aankwam, en de djenstbooden en gebuuren hem misten.

Dit briefje wierd bezorgt en by de braave en deugdzaame Vrouw ontvangen. Niet weinig ontzettede zy zich, en agtte haareeerlyke denkbeelden gehoond, dan te verftandig was zy, om met te begrypen, dat de fpoedigfc hulpmiddelen de besten waaren , en dat het om haar en der haaren wille het voegzaamst waare, deezen haaren egemaal, hoe zeer hy 't niet verdiende, te losfen.

Zy gaat daarop in perfoon na de Corps du Gaarde; Begroet haaren Man op eene wyze, die iemand van een vcrftoorde en verftandige' Vrouw nog al met nadruk zig kan voortellen« verhoord hem, en na hartelyke berispingen komt haar medelyden boven, zo dat zy met

den

Sluiten