Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ti )

de Broek , als dan een quadrant daar op hebbende gefteld, en de Broek van het 'Canon of Boodemftuk, zoo Jang op en neer te Jaaten gaan , tot de perpendiculair in het middelpunt komt te ftaan, als dan is het Canon vergeleeken, als men de Rye met de quadrant weg neemt.

Dan leid het zelve met de loop Waterpas, en zoo als dan het Stuk geen fouten hcefc van binnen , zal de Kogel komen aan te treffen op die plaatzen, die men zien kan, van agter en over het Sintgat , tot voorover het opzetfel op de vlakten des velds, ten zy weederom door contrarie beweeging van de Bedding of Battery, en al wat binnen het bereik van een Canon is, kan zonder vergelyking niet wel getroffen worden , dan door byzondere ervaarendheid van den Con. ftapel.

Deeze voorgemelde manier van pointeeren is de eenvoudigfte en ook de befte, van zig maar van het begin aan over het metaal te leeren wennen pointeeren., want om door de quadrant of Conftapels Grsadftok een vafte reegel te willen maaken, of zoo zommige zeggen, zoo veel monden het Canon lang is, zo veel 100 voeten draagt het ver, is bezyden de waarheid, en tot nu toe is geen inftrument bcdagt-geworden, om eenCanon de eene keer deKogel op de zelve plaats te doen brengen , als de andere, uit reede van al de boven verhaalde oorzaaken, daar men in het fchieten met een Canon aan onderworpen is.

Een Conftapel, dient als het mogelyk is, Kruid te kunnen zaamen ftellen, of ten minfte deovereenftemmende kragt van het zelve te kennen, als zynde hem in het laaden der Canonnen van zeer veel nut.

De Heer Profesfor de Wolff, zegt in zyn A 6 Grond-

Sluiten