Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(tl)

daar tóe expreffe luiden ftelde, om dezelve te obferveeren, bet geen een afftand van 55 Mylen is, heeft het geluid daar door tog kunnen dringen, fchoon het een zeer bcrgagtig Land is. Dit is egter zeeker,dat de wind daar veel voordeel voor of teegen in kan brengen.

En dit ondeifcheid is ook groot, na dat de wind fel of labber is, fchoon hy het gelu;d niet gaauwer of langzaamer kan doen voortkoomen.

Nog dag nog nagt, nog hette nog koude, het weerglas mag ryzen of daalen, heeft de Heer Derham bevonden, het geluid eender te zyn,het zy grof of fyn van Kanon, klokken of andere klyn Schietgeweer.

Eindelyk dat alle geluiden ingelyketyd even vergaan en dat 't geluyd om een Engeifche Myl af te leggen, noodig heeft 9i feconden of 1142. Geomerrifche voeten, in de tyd van i feconde.

Eindelyk zo.het kwam te gebeuren, dat men by een Kanon, kwam, en geen Conftapels Stok voorhande zynde, gebruikt men maar. een ordinaire Timmermans Duimftok , daar men de duim in ,12 deelen verdeelt, een van deeze deelen houd men .voor een Linie.

Houd als dan den voorfz. Stok voor de mond van het Kanon, dan geeven de duimen en linien het Caliber van het Kanon, als meede de zwaarte van de Kogel, de maat daar hier van gefprooken word, is Amfterdamfche Maat, van 11 duim op 1 voet.

De fpeelruimte, dat is het onderfcheid tusfchen de holte van de loop van het Kanon, en de Kogel die dezelve fchiet.

Neemt

Sluiten