Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 >

Bv het Regiment Guardes Dragonders * daar het Lyf Escadron als Grenadiers zal fungeeren, zal één. Wacritmeeftér pet Escadron tot dekking van den Guidon gegeeven worden; de drie Escadrons, welke als Mus'quetiers fungeeren, zullen in zes Pelottons worden afbedeelt, en het Lyf-Escadron in twee Pelottonshet Standaert Pelotton zal liaan tuflchen hetderde en vierde Pelotton Musquetiers; by het LyfEscadron , zullen van de drie overblyvende Wachtmeefters één aan den rechter Vleugel van het eerfte, één aan den rechter Vleugel van het tweede, en één aan den linker Vleugel van het tweede Pelotton worden geplaatft ; de overfchietende negen Wachtmeefters'by de drie overige Escadrons zullen zóó, als by een" Regiment Cavallerie, dat met drie Escadrons exerceert, worden, gcplaatft; met dat onderfchcit dat een Wachtmeefter achter het vierde, en geen achter het zesde Pelotton, zal ftaan.

De Trompetters zullen by de Cavallerie altoos aan clc beide Vleugels van het Battaillon ftaan; doch de Tambours van de Dragonders zullen obferveeren, het eée'ne daar omtrent voorgefclireeven is, by het III. Art. van de veranderingen, gemaakt in het Exercitie Reglement voor de Infanterie.

Art. III. Van hét herstellen van een Battaillon in parade.

Het zelve zal gefchieoen , zóó als voorgcf hreeven is, in het IV. Art der bovengemelde veranderingen.

Art. IV. Van de Richting van een Battaillon in front staande.

Paar omtrent zal gcobfervcerd worden, het geene dffv.*ccgfr.5' vobrgefchreeven is in het V. Art. der

Wvëngemelde' veranderingen.

Ait V.

Sluiten