Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4) , , .

te brengen, om te Velde ie kunnen wor*cn geeuw nloyeérr; zoo zal de commandeerer.de Officier der Coint,a?nie zorgen, dat.d.t gedispicieerde gvtai Onder-Oificieren en Canoniers Met alleen van alle- de benodigde kleine Monteering-Stckke n , als Hembden , &hojr>en &c, ten vollen voorzien worde, maar zal ook trachten om gene kleine Provifre van dezelve in reftrve roeede te ncemen, en vconsde nodige ufïencües, als Marman, CalTerollen, V\aterflefteheh, zo die zich niet by de Compagnie bevinden, lasten aanmaken, Ue Tenten van het Corps niet by de Coropa^nien bebaard wordende, zo zullen die fter plaatfe alwaar de VeldTram.Vfgaden) rpedj door de Qaarticrmeefters zo verre in orore gebragt moeten zyn, dat ze aldaar kunnen worden uitgedtelt. , ,

ieder Compagnies Commandant zal aanftonrjs alsdan afzonderlek eene Lylt der fterkte van de ge' nomineerde Officieren, Onder-Officieren eb Gerat enWri abn den SoÜiciteur zenden, om de Veld geiden vo.»r dezeiven re befoHicireeren ; de Officieren moeien met derzelver Kammen op deeze Lyften geBracht word'n.

Aan Óè Officieren word gerrcommandeert, zo w-uiV Bagage mede te voeren al* docniyk , en niet m'-Vr arS volürekt nodig if. Want offchóöd aan ted-r Capkeïft een Wagen, en aan ieder Officier een Kir, ofte aan tvce Officieren ten Wagen, uit ha pT -q word toebedeelt; zo zdlftri zy vefdagt zyn, %r by' voorkomende Dttacheermgen of Ccmmand6'«i, behalven hunne Tenten, ook die der

Y> imbardiers en Canonitrs meede daar op moeten i i iden , ja ook dikwils eenige Ranzels van hun Volk; • erw?1 de Uilencilcs onder aan de Wagms of' Kar. ren kunnen worden aangebonden. .

Ds Geweeren en Patruomaffen zullen niet te Velde medegenomen WO,rden, en zullen voor den w& °" • marlen

Sluiten