Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

mnrfch uit het Garnizoen op de Ruflkamers worden gedrponeerr.

De Officieren voor den Velddienft benoemd, moeten zich alle Rypaarden aanfebaffen, en zullen daar van by Marfcben gebruik maken.

Men zal van iedere Compagnie niet meer dan een of twee Canoniers Vrouwen mogen meedeneemen , welke dienen zullen om voor de Compagnie te wafTchen.

Tot het fpoedig op- en afflaan der Tenten zullen de Luyden gedreiïeert worden , en wel onderrug, op welk No. van de Tente Wagens, de Manfchappen die by het Parcq zyn, hunne Tenten moeien oplaaden.

De Deekeris worden in de Tenten gevouwen. —• De Timmerlieden, Smits, en Wielmaker-Canoniers moeien de Officiers-Tenten helpen op- en afflaan.

De wyze, hoe met den Train te campeeren, verandert naar de omftaodigheden; men moet ten dien opzichte maar by het opflaan der Tenten in acht neemen het geene door de Quartiermeefters is afgeflooken en beperk'.

De Tenten-Lyften zullen des morgens, en des avonds na het flaan der Taptoe afgelezen worden.

Geen Hout of Stroo vermag in de Straaten tusfchen de Tenten blyven liggen, en in het generaal zullen de Officieren inftaan voor de properheid en zinlykheid in het Leger, en vooral, dat, om ongelukken voor te komen , geen oud Stroo mag blyven liggen, hetzelve moet begraven worden, en een Artillerift, die by het opbreeken van het Leger Stroo in brand fteekt, zal op het rigoureuze geftraft worden.

Wyl niemand zonder fchriftelyke permiflie mag uit het Leger gaan, zo zal de oudfte Capitein van jeder Vleugel, aan zyne Manfchappen die permisfien mpgen verkenen, zo dikwils het nodig zyn zal A 3 tot

Sluiten