Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

zal de Offic'er van de Wagt die dadelyk laaten afgaan, en de Adjudanten zullen zorgen om die door anderen fe remplaceeren.

Van ieder twee Nummers, het zy Canon of Hauwitfer. zal een Onder-Officier dè Order week hebben; deeze zyn by de Afloffing prefent, rn vervoegen zich aan de Parcq-Wagt, zo dikwils als Appel voor de Onder-Officieren word g-fla^en , om O'ders ie ontfangen; en zy brengen dje Order aap den Commandant van hun Gefchur, Behaken deeze zullen altyd twee Eerüe ,Bon bardiers de Orderweek hebben, en by de gemelde Afloffing en Aope's z:ch aan de Parcq-Wagt bevinden, orn dcOrders te ontfangen , en over te brengen aan de Capre>mp 1 De Officier van de Wagt zal naauwkeurij t. erveerén, dat niemand, zonder permiffie, in den Train gèlaaten worde, en vooral geene fufpecle of vreemde Perfoonen.

Niemand zal in den Train gelaaten worden, a's by den ingang aan de Wagt, 1 Aan Voerlieden of anderen die noodzakelyk in den Train nodig hadden om Fourage te haaien, die nog op het Canon of Wagens was geladen , zal een Man van de Wagt worden meeJegegeeven,

Fen der Directeurs der Munitiën zal des avonds aan de Parcq Wagt rapport dom van de visitatie der Wagens; dit word op het Morgen • Rapport genoteert.

Zo ook, of de Harniqueur de Affen zo van de Affuiten als van het Voerwerk heeft Jaaten frnetren. Verders komt op dit Raport, alle dagelykfche uifcleeveringen van Munitiën cn Be hoeft eiis door de Directeurs gedaan.

De Arreftanten, Naam en Caracfer derzeive, zedert hoe lang in anell, en door wien en op wiens order zy in arreft zyn gebragt, en of ze gtfluoten zyn aan het Canon of niet.

Ba Of

Sluiten